Nhyehyɛmu

Kasakyerɛmunyi ma no koran

fael afa no kasakyerɛmunyi ma no koran anaa ban ɛno wɔ ... mu ebio so sene 35 kasa wiase.

Number ma ndeɛma: 2

Kratafa : 1 - Firi : 1
Fiidbak/ Ye hiya wu jun kyiri