Nhyehyɛmu

Anyɛn ne bayi/ koyen

Eye ma kɛse do ankoankorɛ na nkɔmbɔtwetwe, na abira no Islam bayi na bɔ ... kɔkɔ hɔn stressed wɔ ... mu nede judgment ma anyɛn-basia na bayi, na kɔ de yɛe Quranic na kɔmfo yaresa kɔ gye rid ma magic na anyiwa nkekae nti mbrɛ da kɔ were liable kɔ sorcerers na charlatans

Number ma ndeɛma: 1

Kratafa : 1 - Firi : 1
Fiidbak/ Ye hiya wu jun kyiri