Лъытэнымрэ Тэрэзэмрэ

К1эщ1у

Лъытэныр: Алыхьым и пащхьэм и пщыл1хэр иригъэувэу ящ1а лэжьыгъэхэр яригъэщ1эжынырщ, ит1анэ а ящ1ахэм хуэфащэр яритынырщ. Лъытэныр зэф1эк1а иужьк1э 1уэхухэр яшэчынущ, ар тэрэзэ пэж дыдэщ, шынакъит1ри и1эщ.

Download
Уи еплъык1эм мыхьэнэшхуэ и1эщ дэр папщ1э