Ахърэт махуэр 09 Ахърэтыр/ Бегъымбарым, Алыхьым и сэлятымрэ и сэлямымрэ зылъысыным, и ф1агъхэр.

Ахърэт махуэр 09 Ахърэтыр/ Бегъымбарым, Алыхьым и сэлятымрэ и сэлямымрэ зылъысыным, и ф1агъхэр.

К1эщ1у

Бегъымбарыр, Алыхьым и сэлятымрэ и сэлямымрэ зылъысыныр, ф1ыуэ плъагъуныр, ар ипэжып1эк1э ф1ыуэ зылъагъумрэ пц1ы зыусымрэ. 1ум Мэгьбэд и хьэдисым и мыхьэнэмрэ бегъымбарым, Алыхьым и сэлятымрэ и сэлямымрэ зылъысыным, и теплъэмрэ. Бегъымбарым, Алыхьым и сэлятымрэ и сэлямымрэ зылъысыным, и 1эдэбымрэ и щэнымрэ.

Download
Уи еплъык1эр хуэтх мы напэм и нэхъыщхьэм

Щ1эныгъэк1э гуэша: