Ахърэт махуэр 10 - 1 - Ахърэтыр/ Бегъымбарыр, Алыхьым и сэлятымрэ и сэлямымрэ зылъысыныр, дунейм зэрехыжар.

Ахърэт махуэр 10 - 1 - Ахърэтыр/ Бегъымбарыр, Алыхьым и сэлятымрэ и сэлямымрэ зылъысыныр, дунейм зэрехыжар.

К1эщ1у

Бегъымбарым, Алыхьым и сэлятымрэ и сэлямымрэ зылъысыным, и л1ыгъэмрэ и щэн лъап1эмрэ и щапхъэхэр. Бегъымбарым, Алыхьым и сэлятымрэ и сэлямымрэ зылъысыным, и сэхьабэхэм сэлям зэрырихыжамрэ сымаджэ зэрыхъуамрэ.

Download
Уи еплъык1эр хуэтх мы напэм и нэхъыщхьэм

Щ1эныгъэк1э гуэша: