Ахърэт махуэр 19 - 2 - Къемэт махуэм и нэщэнэ инхэр

Ахърэт махуэр 19 - 2 - Къемэт махуэм и нэщэнэ инхэр

К1эщ1у

Къемэт махуэм и нэщэнэ инхэр: псэущхьэр щ1ым къыхэк1ыу ц1ыхухэм епсэлъэнущ, 1угъуэ ин къежьэнущ уафэмрэ щ1ылъэмрэ изэхуакур из ищ1у, Дэджалыр къыдэк1ынущ.

Download
Уи еплъык1эр хуэтх мы напэм и нэхъыщхьэм