ಬೇಸಿಗೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಣ

ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವಿವರಣೆ

ಈ ಪುಸ್ತಕವು ಪ್ರಯಾಣ ಶಿಷ್ಟಾಚಾರಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ನಿಷಿದ್ಧಗಳನ್ನು ಕುರ್ ಆನ್ ಮತ್ತು ಸುನ್ನತ್ತಿನ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ.

Download
ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ