ಪ್ರವಾದಿಯವರ ಕುರಿತು ಮುಸ್ಲಿಮೇತರರ ನುಡಿ: ಜಾರ್ಜ್ ಬರ್ನಾಡ್ ಷಾ

ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವಿವರಣೆ

1- 920x920 JPG 200.8 KB

ವಿವರಣೆ

ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ