ಇಸ್ಲಾಮಿಗೆ ನಡೆದು ಬಂದ ದಾರಿ

ಇಸ್ಲಾಮಿಗೆ ನಡೆದು ಬಂದ ದಾರಿ

ಉಪನ್ಯಾಸಕ : ಉಮರ್ ರಾವ್

ಪರಿಶೀಲನೆ: ಉಮರ್ ಅಹ್ಮದ್ ಮದನಿ

ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವಿವರಣೆ

ಈ ದೃಶ್ಯ ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಹಿಂದೂ ಸಹೋದರ ತಾನು ಸತ್ಯದ ಮಾರ್ಗದ ಅನ್ವೇಷಣೆಗೆ ಹಾಗೂ ಇಸ್ಲಾಮಿನ ಕುರಿತು ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸಲು ಕಾರಣವಾದ ಮತ್ತು ಇಸ್ಲಾಂ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ ಕಥೆಯು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಮುಂದೆ ಅವರು ಇಸ್ಲಾಮೀ ಪ್ರಬೋಧಕನಾಗಿ ಬಿಟ್ಟರು.

ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ