Fo Jeenoo Ka Futuwoo Tinyaa Le Bag

Ka Amankuta

Nig Futuunyoo Fuloo Doo Kilig Ye Jeenoo Ke Fo A Daata Dookotego Ye Le Ka Futuubago Daani

m` be soolrig i la miiro la le