റമളാന്‍ വിശ്വാസികള്‍ക്ക്‌ വസന്തം

വിേശഷണം

റമളാന്‍ മാസത്തിലെ നോമ്പിലൂടെയും അതിെന്‍റ തുടര്‍ച്ചയായി ശവ്വാല്‍ മാസത്തിലുള്ള ആറു നോമ്പിലൂടെയും സത്യവിശ്വാസിക്ക്‌ ലഭ്യമാവുന്ന നേട്ടങ്ങള്‍

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം