ലൈലത്തുല്‍ ഖദ്ര്‍ എന്ന പുണ്യരാവ്

വിേശഷണം

എന്താണ്‍ ലൈലത്തുല്‍ ഖദ്ര്‍ , ഏതു ദിവസമാണ്’ അതുണ്ടാവുക ? ഇരുപത്തേഴാം രാവും ലൈലത്തുല്‍ ഖദ്റും തുടങ്ങിയവയുടെ വിവരണം

Download
വെബ് മാസ്ററര്ക്ക ഒരു സന്ദേശം അയക്കു