ശിര്‍ക്ക്‌: പൊറുക്കപ്പെടാത്ത പാപം

വിേശഷണം

ശിര്‍ക്ക്‌ എന്നാല്‍ എന്താണെന്നും അവയുടെ ഇനങ്ങള്‍ , വരുന്ന വഴികള്‍ ‍, ഭവിഷ്യത്തുകള്‍ എന്നിവ വിവരിക്കുന്നു

Download
വെബ് മാസ്ററര്ക്ക ഒരു സന്ദേശം അയക്കു