സ്വദഖ: മഹത്വങ്ങള്‍ ശ്രേഷ്ടതകള്‍

വിേശഷണം

സ്വദഖ: ധനം വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കുന്നു, സ്വദഖ കൊണ്ട്‌ പാപങ്ങള്‍ മായ്ക്കപ്പെടും, പരലോകത്ത്‌ തണല്‍ ലഭിക്കും. രഹസ്യമായ ദാനധര്‍മ്മം രക്ഷിതാവിെ‍ന്‍റ
കോപത്തെ തണുപ്പിക്കുന്നതാണ്‌.

Download
വെബ് മാസ്ററര്ക്ക ഒരു സന്ദേശം അയക്കു
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം