വിേശഷണം

ഖബറിന്റെ ഭീകരത, ഖബറിടം നല്‍കുന്ന പാഠം, ഖബറിലെ കുഴപ്പങ്ങള്‍, ഖബര്‍ ശിക്ഷയും അനുഗ്രഹവും, ഖബര്‍ സന്ദര്‍ശനവും, ഉദ്ദേശവും, ഖബര്‍ശിക്ഷക്ക്‌ പാത്രമാകുന്ന കുറ്റങ്ങള്‍: തുടങ്ങിയവ വിവരിക്കുന്നു

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം