നമസ്കരിക്കുന്നവര്‍ സന്തോഷിക്കുക

വിേശഷണം

നമസ്കരിക്കുന്നവര്‍ക്കും, അത്‌ ജമാഅത്തായി നിര്‍വ്വഹിക്കുന്നവര്‍ക്കും പ്രവാചകന്‍ തന്റെ തിരുമൊഴികളിലൂടെ നല്‍കിയിട്ടുള്ള സന്തോഷ വാര്‍ത്തകള്‍ ഹദീസുകള്‍ ഉദ്ധരിച്ച്‌ കൊണ്ട്‌ വിവരിക്കുന്നു.

Download
വെബ് മാസ്ററര്ക്ക ഒരു സന്ദേശം അയക്കു