ഭൂകമ്പങ്ങള് നല്കുന്ന സന്ദേശം

വിേശഷണം

ഭൂകമ്പങ്ങളും ഇതര പ്രക്ര്’തി ദുരന്തങ്ങളുമുണ്ടാകുമ്പോള് വിശ്വാസികള് എന്ത് ചെയ്യണം. ??? മദീന മസ്ജിദുന്നബവിയിലെ ഖുത്ബയുടെ ആശയ വിവര്ത്തനം

Download
വെബ് മാസ്ററര്ക്ക ഒരു സന്ദേശം അയക്കു