മറവിയുടെ സുജൂദ്‌

വിേശഷണം

നമസ്ക്കാരത്തിനിടയില്‍ സംഭവിക്കുന്ന മറവിയുടെ പരിഹാരമായി നിര്‍വഹിക്കേണ്ട സുജൂദ്‌ ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നതിന്റെ കാരണങ്ങള്‍, നമ്സ്കാരത്തിന്റെ റുക്’നുകള്‍ , വാജിബുകള്‍ എന്നിവ വിവരിക്കുന്ന ചാര്‍ട്ട്

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം