നന്മകള്‍ നിറഞ്ഞ റമദാനിന് സ്വാഗതം

വിേശഷണം

പാപമോചനത്തിന്റെ വാതിലുകള്‍ തുറക്കപ്പെടുന്ന വിശുദ്ധരും സല്‍കര്‍മ്മികളുമാകാനുമുള്ള അവസരമായ റമദാനിന്റെ ദിനരാത്രങ്ങളെ സ്വീകരിച്ച്‌ എങ്ങിനെ അല്ലാഹുവിന്റെ അളവറ്റ കാരുണ്യത്തിന്‌ അര്‍ഹരാകാം എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്ന ലേഖനം

Download
വെബ് മാസ്ററര്ക്ക ഒരു സന്ദേശം അയക്കു