ബഹുദൈവാരാധകരുടെ ബാലിശ വാദങ്ങള്‍

വിേശഷണം

ബഹുദൈവ വിശ്വാസികള്‍ തങ്ങളുടെ വാദങ്ങള്‍ സമര്ത്ഥി ക്കാന്‍ ഉദ്ധരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളുടെ പൊള്ളത്തരങ്ങളും അവയുടെ ബാലിശതകളും വിശദീകരിക്കുന്ന ലഘു കൃതി.

Download
വെബ് മാസ്ററര്ക്ക ഒരു സന്ദേശം അയക്കു