ശാന്തിയുടെ ഭവനത്തിലെത്താന്‍

വിേശഷണം

അല്ലാഹുവിണ്റ്റെ ശാന്തിയുടെ ഭവനമായ സ്വര്ഗ്ഗ ത്തിലെത്താനുള്ള മാര്ഗ്ഗ്ത്തെ കുറിച്ചുള്ള വിവരണം. ക്ഷണികമായ ഐഹിക ജീവിതത്തിലെ വിഭവങ്ങള്‍ നശ്വരങ്ങളാണെന്നും പരലോകമാണ്‌ ഉന്നതവും ഉദാത്തവുമെന്ന് ഖുറ്‍-ആന്‍ ഹദീസ്‌ ഉദ്ധരണികള്‍ കൊണ്ട്‌ സ്ഥാപിക്കുന്നു

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം