നന്മ കല്പി.ക്കുക; തിന്മ. വിരോധിക്കുക

വിേശഷണം

നന്മ കല്പിوക്കുകയും തിന്മ വിരോധിക്കുകയും ചെയ്യുതിന്റെ ശ്രേഷ്ടതയും പ്രാധാന്യവും അതിന്റെ രൂപങ്ങളും വിശദീകരിക്കുന്നു

Download

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം