നബിസ്വല്ലല്ലാഹു അലയ്ഹിവസല്ലമയുടെ നമസ്ക്കാര ക്രമം

വിേശഷണം

ഒരു വിശ്വാസിയുടെ കര്മ്മങ്ങളില്‍ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത്‌ നമസ്കാരമാണ്. നമസ്കരതിന്റ്റെ മുന്നൊരുക്കങ്ങളും നമസ്ക്കാരത്തിന്റെ രൂപവും ഇതിലൂടെ വിശദീകരിക്കുന്നു.

Download
വെബ് മാസ്ററര്ക്ക ഒരു സന്ദേശം അയക്കു