റമദാനിനെ നാം എങ്ങിനെ വരവേല്ക്കും ?

വിേശഷണം

അനുഗ്രഹീതമായ റമദാന്‍ മാസത്തിന്റെ ശ്രേഷ്ഠതയും നോമ്പിന്റെ യാഥാര്‍ത്യങ്ങളും, മുസ്ലിം ലോകത്തിന്റെ ഇന്നത്തെ ദുരവസ്ഥയില്‍ നിന്ന് റമദാനിലൂടെ അവരെയെങ്ങിനെ കൈ പിടിച്ചുയര്ത്തായമെന്നും റമദാനിലെ പ്രവാചകന്റെ ചര്യകളെയും കുറിച്ച് വിശദമാക്കുന്നു

Download
വെബ് മാസ്ററര്ക്ക ഒരു സന്ദേശം അയക്കു