സ്വര്ഗ്ഗ ത്തിലേക്കുള്ള ക്ഷണം

വിേശഷണം

ദുനിയാവിന്റെ യാഥാര്ഥ്യത്തെ സംബന്ധിച്ചും, അല്ലാഹു നല്കിയ അനുഗ്രഹങ്ങള്ക്ക് മനുഷ്യന് നിര്്വഹിക്കേണ്ട ബാധ്യതകളെ സംബന്ധിച്ചും വിശദീകരിക്കുന്നു. സ്വര്ഗ്ച ത്തോട് താത്പര്യവും, ഹൃദയത്തില് സമാധാനവുമുണ്ടാക്കുന്ന ആയത്തുകളും ഹദീസുകളും ഈ ലേഖനത്തില് ഉദ്ധരിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്.

Download
വെബ് മാസ്ററര്ക്ക ഒരു സന്ദേശം അയക്കു