തൗഹീദ്‌ പ്രമാണങ്ങളിലൂടെ - 1

വിേശഷണം

ഏറ്റവും വലിയ പാപങ്ങളില്‍ പെട്ടതാണ് അല്ലാഹുവിനു തുല്ല്യകനെ ഉണ്ടാക്കല്‍, ആരാധനക്കര്ഹനന്‍ സൃഷ്ടാവുമാത്രം, സൃഷ്ടിയല്ല. പ്രവാചകരുടെ നിയോഗം തൌഹീദ് കൊണ്ടാണ് ശുദ്ധപ്രകൃതിയുടെ ആദര്ശാമാണ് തൌഹീദ് എന്നീ കാര്യങ്ങള്‍ പ്രമാണങ്ങളുടെ വെളിച്ചത്തില്‍ വിശദീകരിക്കുന്നു

Download
വെബ് മാസ്ററര്ക്ക ഒരു സന്ദേശം അയക്കു