വിേശഷണം

പുണ്യത്തിന്റെ പൂക്കാലമായ, നരകം കൊട്ടിയടക്കപെടുകയും സ്വര്ഗ്ഗി കവാടങ്ങള്‍ തുറക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന പരിശുദ്ധ റമദാന്‍ മാസത്തെക്കുറിച്ചും നോമ്പിനെ കുറിച്ചും ഹ്രസ്വമായി വിശദീകരിക്കുന്നു. വിശുദ്ധ ഖുര്‍ ആനിന്റെ അവതരണ മാസമായ റമദാനില്‍ വിശ്വാസികള്‍ പാലിക്കേണ്ട മര്യാദകളെ കുറിച്ചും നോമ്പ്‌ മനുഷ്യ സമൂഹത്തിനു നല്കു ന്ന സന്ദേശത്തെ കുറിച്ചും പ്രതിപാദിക്കുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം