വിേശഷണം

റമദാനിലെ വിശ്വാസികള്‍ സല്കചര്മ്മാങ്ങളില്‍ നിരതരായിരിക്കും. ഖുര്ആലന്‍ പാരായണം, സ്വയം വിചാരണ, പശ്ചാത്താപം, പാപമോചനത്തിനു വേണ്ടിയുള്ള തേട്ടം, ദാനധര്മ്മപങ്ങള്‍, സല്സ്വളഭാവങ്ങള്‍ സ്വാംശീകരിക്കല്‍ തുടങ്ങിയ നന്മകളാല്‍ സമൃദ്ധമായിരിക്കും നോമ്പുകാരന്റെ രാപകലുകള്‍. പ്രസ്തുത വിഷയങ്ങളെ പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഈ ലേഖനത്തില്‍ നിന്നും വിശ്വാസികള്ക്ക്ി‌ ചില ഉപകാരപ്രദമായ ചിന്തകള്‍ പ്രതീക്ഷിക്കാം.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം