സംഘ നമസ്കാരം നിര്ബ്ന്ധം

വിേശഷണം

അല്ലാഹുവും പ്രവാചക തിരുമേനിയും വളരെ പ്രാധാന്യപൂര്‍വം പഠിപ്പിച്ച ജമാഅത്തു നമസ്കാരത്തിന്റെ മഹത്വവും നിര്‍ബന്ധതയും വിശദീകരിക്കുന്ന രചനയാണ്‌ ഈ കൃതി. അഞ്ച്‌ ഉനേരവും മസ്ജിദുകളില്‍ ചെന്നു്‌ സംഘം ചേര്‍ന്ന്‌ നമസ്കരിക്കുന്നത്‌ ഏറെ പുണ്യമുള്ളതും കൂടുതല്‍ പ്രതിഫലാര്‍ഹവുമാണെന്ന സംഗതി പ്രവാചക വചനങ്ങളുദ്ധരിച്ചു കൊണ്ട്‌ ശൈഖ്‌ ഇബ്‌നു ബാസ്‌ ഈ ലഘു കൃതിയിലൂടെ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്‌.

Download
വെബ് മാസ്ററര്ക്ക ഒരു സന്ദേശം അയക്കു