ഖലീലുല്ലാഹിയുടെ ധന്യജീവിതം മാതൃകയാകുന്നത്‌

വിേശഷണം

ഖലീലുല്ലാഹി ഇബ്‌റാഹീം നബി(അ) മാനവ കുലത്തിന്‌ മാതൃകയാണെന്ന് വിശുദ്ധ ഖുര്ആീന്‍ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. മഹാനായ പ്രവാചകന്‍ ഏതേതെല്ലാം രീതിയിലാണ്‌ വിശ്വാസികള്ക്ക്.‌ മാതൃകയായി ഭവിക്കുന്നത്‌ എന്ന് ഖുര്ആ.നിക വചനങ്ങളിലൂടെ വിശദീകരിക്കുകയാണ്‌ ഈ ലേഖനത്തില്‍. ഖലീലുല്ലാഹിയുടെ ത്യാഗനിര്ഭകരമായ ജീവിതത്തിലേക്ക്‌ ഒരെത്തിനോട്ടം.

Download
വെബ് മാസ്ററര്ക്ക ഒരു സന്ദേശം അയക്കു