മാനവരില്‍ മഹോന്നതന്‍

വിേശഷണം

അന്ത്യ പ്രവാചകന്‍ മുഹമ്മദ്‌ നബി(സ്വ)യുടെ ജീവചരിത്ര സംഗ്രഹമാണ്‌ ഈ കൃതി. നബിതിരുമേനി ലോകജനതക്ക്‌ മാതൃകയായിത്തീരുന്നത്‌ എപ്രകാരമാണെന്ന്‌ ഈ കൃതിയില്‍ സുതരാം വിശദമാക്കുന്നുണ്ട്‌. എല്ലാവരും മനസ്സിരുത്തി വായിക്കേണ്ട കൃതി.

Download
വെബ് മാസ്ററര്ക്ക ഒരു സന്ദേശം അയക്കു

വിവരണം

am\hcn atlm¶X³

بسم الله الرحمن الرحيم

apl½Zv- \_n(g) Ncn{X kw{Klw

apl½Zv-(g) F¶mWt±l¯nsâ \maw. Jpssdin tKm{X ¯n lminw IpSpw_¯n AÐp apXzen_nsâ aI³ AÐp ÃbpsSbpw, hl_nsâ aIÄ Ban\bpsSbpw ]p{X\mbmWv- A t±lw P\n¨Xv-. amXmhnsâbpw ]nXmhnsâbpw ]nXr]c¼c C_v dmlnw(n)bnte¡v- F¯nt¨cp¶p. {InkvXmÐw 571 ---- a¡bnem Wt±l¯nsâ P\\w. Xsâ kaql¯n "A Aao³' (hniz kvX³,kXyhm³) F¶mWt±lw Adnbs¸«Xv-. At±lw P\§ Ä¡v \· B{Kln¡p¶h\mbncp¶p.\m¸Xv- hbÊpÅt¸mÄ At±l¯n\v- Znhy shfn]mSp­mbn. t]Sn¨c­ At±ls¯ `m cy JZoP(i) Bizkn¸n¨p. CÃ, AÃmlphmWv- kXyw. Xm¦Ä IpSpw_ _Ôw tNÀ¡p¶p, aäpÅhcpsS `mcw GsäSp¡p¶p, CÃm¯hs\ klmbn¡p¶p, AÃmlp A§sb Hcn¡epw \nµn ¡pIbnÃ. CsXmcp km£yamWv-.

AÃmlphnsâ GIXz¯nte¡v- BfpIsf £Wn¨p sIm­v- At±lw a¡bn 13 hÀjw Ign¨pIq«n. tijw aZo\bnte¡v- ]memb\w sNbvXp. aZo\mhmknIÄ apÉnwIfmbn. aX¯nsâ a äp \nba \nÀt±i§sfÃmw AhXcn¡s¸«p. lnPv-d 8--mw hÀjw a¡ At±l¯n\v- Iogvs¸«p.63--m-w hbÊn At±lw acWs¸«p. CXn\nS¡mbn hnip² JpÀB\pw, CÉmansâ apgph³ \nba kwlnXIfpw ]qÀ®ambpw At±l¯n\v- AhXoÀ®ambn¡gn ªncp¶p. Ad_nIÄ H¶S¦w Ckv-eman {]thin¨p. ]n¶oSv- CÉmw aäp "JÞ§fnte¡p IqSn hym]n¨p. temI¯nsâ ]Ip Xntbmfw CÉmanI `cW¯n\p Iognembn.

apl½Zv- () am\hcn atlm¶X³

\njv]£aXnIfmb GsXmcmfpw apl½Zv- \_n(g) ssZh ¯nsâ {]hmNI\msW¶ hkvXpX AwKoIcn¡m³ \nÀ_Ôn XcmWv-. AsXmcp FXnÀ ]£¡mctâXmIpt¼mÄ IpSpX i àhpw {]_ehpambncn¡pw. ImcWw FÃm hi§fpw Nn¡n¨n IªmtemNn¨v- t_m[yw h¶Xn\v- tijamWtÃm FXncmfn A`n {]mbw ]dbpI. {]ikvX bqtdm]y³ XXzNn´I\pw Ncn{X Imc\pambncp¶ “tXmakv- ImÀsseÂ" "On Heroes, Hero-Worship, and the Heroic in History"F¶ Xsâ IrXnbn apl½Zv- \_n(g) sb¸än FgpXnb `mK§fmWv- ChnsS sImSp¡p¶Xv-.

'Rm³ {ihn¨n«pÅ hmÀ¯Ifn Gähpw A]cm[Xchpw A]lmkyhpamb H¶s{X, i{Xp¡Ä Nn{XoIcn¡p¶ apl½Zpw (g)At±lw {]Xn\n[m\w sN¿p¶ CÉmapw. AkXyhmZ PUne hpw, A]aXn¡s¸«pÅXpamWXv-. AhmkvXhamb C¯cw {]kv Xmh\Isf \ncmIcnt¡­Xpw {]Xntcm[nt¡­Xpw \½psS _m[yXbmWv-.'

'Ccp]Xv- tImSnbne[nIw hcp¶ Hcp h¼n¨ P\k©bw 12 \qäm­ne[nIw Imeambn X§fpsS t\Xmhpw amÀK ZÀiI\pam bn At±ls¯ AwKoIcn¨v- t]mcp¶p.AhcpsS a\Xmcn At± lw {]Imi tKm]pcambn I¯nPzen¨p sIm­ncn¡p¶p. At±l ¯n\v- th­n PohmÀ¸Ww sN¿m³ AhÀ X¿mdmhp¶p. C¯c ¯nepÅ Hcp hyàn IÅhmZnbmsW¶pw Cu P\tImSnIÄ ]n ´pSÀ¶v - t]mcp¶ {]Xybimkv{Xw tIhew AkXy hmZapJ§ fm ]Sp¯pbÀ¯s¸«XmsW¶pw ]dªm hnizkn¡m³ BÀs¡¦nepw km[n¡ptam, F\n¡v- Hcn¡epw km[ytabÃ.'

'C{Xbpw henb P\k©bw \qäm­pIfmbn X§fpsS Po hnX ]mÙmhmbn kzoIcn¨p t]mcp¶ aXw tIhew IÅhpw sImÅcpXm¯XpamsW¶v- ]dbp¶XnepÅ A\uNnXyw Ht¶m À¯p t\m¡pI. At¸mÄ AhscÃmw {`m´·mcpw ]ca hnUvVn IfpamsW¶v- k½Xnt¡­n hcntÃ. F´p am{Xw ]cnlmkyam WXv-. AhtcmSv- IcpWImWn¡pI.'

'C{Xbpw _menihpw AkXyhpamb Hcp hmÀ¯ temIw C t¶hsc {ihn¨n«nÃ. AkXyhmZntbm am\knItcmKntbm Bb Hcp a\pjy³ temI¯nsâ Hcäw apX atä Aäw hsc hym]n¨p InS¡p¶ Hcp {]Xybimkv{X¯nsâ D]ÚmXmhm sW¶v- ]dbp¶Xv- hnizkn¡m\mIptam?'

'14 \qäm­v- Imew Ccp]Xv- tImSn P\§Ä ]n´pSÀ¶v - t]m cp¶ Hcp aXw ]Sp¯pbÀ¯nbXv- Hcp AkXyhmZn Bbncp¶p sh¦n AsXt¶m s]mfnªp hoWv- Xcn¸Wamtbt\.Øm\am \§Ä¡pw t\XrXz¯n\pw th­n bpànbpw X{´hpw D]tbm Kn¨v- Hcp aXw ]Sp¯pbÀ¯nb IÅ {]hmNI\mWv- apl½Zv-(g) F¶v- ]dbp¶Xv- ]cnlmkyhpw eÖmIchpamWv-. apl½Zv-(g) {]t_m[\w sNbvX {]Xybimkv{Xw hyàamb bmYmÀ°y§ fmWv-. At±l¯nsâ {]hN\§Ä ]I shfn¨w t]mse sXfn ªXpamWv-. apl½Zv-(g) IÅhmZntbm am\knItcmKntbm B bncp¶nÃ. A§ns\ hmZn¡p¶hcpsS ap\sbmSn¡m³ am{Xw A t±l¯nsâ {]Xybimkv{Xw InSbäXmWv-.'

'Hcp {][m\ hkvXpX \mw ad¶pIfbcpXv-. apl½Zv(g)- G sX¦nepw Kpcphnsâ injy\mbn«nÃ. At±l¯nsâ Npäpap­m bncp¶ Ad_v- temIw hnZymlo\cpw \nc£cImcnIfpambncp ¶p. \nehnepÅtXm ap³ IgnªtXm Bb Hcp aXhpambpw A t±l¯n\v- _Ôap­mbncp¶nÃ. BIbm apl½Zv-(g), Ccpfn  X¸n¯Sbp¶ am\hÀ¡v amÀKZÀi\w \ÂIm³ bpKm´c§ fneqsS AhXoÀ®cmb {]hmNI·msct¸msebpÅ Hcp ssZhn I ZqX³ Xs¶bmWv-.'

'Hcp {]hmNI\v- D­mbncnt¡­ kÀÆhn[ KpW§fpw At±l¯n kt½fn¨n«p­v-. ssØcyX, [ocX, \nÝb[mÀVy X, DZmcX, Kmw`ocyw, emfnXyw, Zb, ImcpWyw, ]ucpjw, kq£v aX, \nXm´ Pm{KX, _p²nIqÀ½X, Imcy£aX, D¯chmZn¯ t_m[w, apJ{]k¶X, IcmÀ ]me\w, kXykÔX, {]Xn_²X, kuayX, BYnXy acymZ, {]PmhÕX XpS§n kIeam\ kÂKp W k¼¶\mbncp¶p At±lw. kXyhmZnbmb HcmfpsS a\Ên  am{Xta C¯cw kÂKpW§Ä kt½fn¡pIbpÅp. IÅ\pw AkXyhmZnbpambh³ kZm hymIpe Nn¯\pw `ocphpw, hnhÀ ® apJ\pambncn¡pw.'

'\oXnam³, _p²nimen, ip²{]IrXn, A\nXc km[mcW hyànXzw, AicWtcmSpw AKXnItfmSpw A\pI¼, ]tcm]Im cn, am\yamb s]cpamäw, Iãs¸Sp¶hsâ klmbn, kÀtÆm]cn shfn¨w tXSp¶hÀ¡vm Zo]vXntbIp¶ {]Imi tKm]pcw FÃm saÃmambncp¶p B [\yPohnXw. ]mTimeItfm Kpcphcytcm At±l¯n\v- in£Ww \ÂInbncp¶nà F¶Xv- hfsc {]kà amWv-. F¶n«pw kzP\]£hmZnIfmb s{sIkvXhcpw ssZh \n tj[nIfpw ]dbp¶p apl½Zv-(g) IÅ{]hmNI\msW¶v-. {]i kvXnbpw, Øm\am\§fpw, `cW t\XrXzhpambncp¶p At±l ¯nsâ e£ysa¶v-. CsXs´mcp hntcm[m`mkamWv-?.'

'B acp`qanbpsS ]p{X³ ip² {]IrXn¡mc\pw sXfnabmÀ ¶ a\Ênsâ DSabpw \·bptSbpw Úm\¯nsâbpw \ndIpS hpambncp¶p. `uXnImVw_c§Ä B PohnX¯n\v- A\yambn cp¶p. A[nImchpw BVyXzhpw B hn\b¯nsâ aqÀ¯o`mh ¯n\v- e£yta Bbncp¶nÃ. XnI¨pw \njv-If¦amb D¶X hy ànXz¯nsâ DSabmbncp¶p At±lw. A[À½§Ä¡v - Iq«p\n ev¡mt\m bpànclnXamb hnizmkmNmc§Ä sh¨p ]peÀ¯m t\m Iq«m¡nbncp¶nÃ.'

'D¶Xamb Bßob ssNX\y¯m apl½Zv-(g) XnI¨pw H äbm\mbncp¶p. {]m]©nI bmYmÀ°y§tfmSpÅ At±l¯n sâ ImgvN¸mSv- At±ls¯ kaImeo\cn \n¶v- hyXncnàam ¡nbncp¶p. DeI¯nsâ D×bpsS clkyw At±l¯nsâ I ®pIfneqsS {]kcn¡pamdv `àn]qÀ®hpw ssNX\yhpambncp ¶p B PohnXw. Cu Bßob ssNX\ys¯ If¦s¸Sp¯mt\m XSªpsh¡mt\m Npäpw \S¡pambncp¶ Xn·bpsS Icmf lkv X§Ä¡v - km[n¨ncp¶nÃ. AXypÂIrãamb ssNX\yw At±l ¯nsâ \m¡n\v- iàn ]Icpambncp¶nÃ. C¯c¯nepÅ ip² {]IrXw Znhy shfn]mSn\m {]tim`nXambnt« D­mhpIbp Åp. At±lw \mshSp¡pt¼mÄ ImXpIÄ IqÀ¸n¨v- tIÄ¡p¶ Hcp A\pbmbn hrµw, At±l¯n \n¶v- tI«h apgph\pw ap ¯paWnIÄ IWs¡ Im¯pkq£n¡p¶p. atäXv- A]kzc§Ä ¡pw AhcpsS ap¼n Øm\ap­mbncp¶nÃ. AhcpsS P·km ^eyw At±lamsW¶v- tXm¶pw hn[ambncp¶p B A\pbmbn

hrµ§fpsS AhØ.'

'C¯c¯nepÅ Hcp ]pWyhmf³ IÅ{]hmNI\msW¶v- s]cp¼dbSn¡p¶hÀ Cu temI¯n¶]am\amWv-. Gähpw hen b hnUvVn¯w. C¯cw P¸\§fn \n¶v- \ap¡v- apàcm Imw.'

'apl½Zv-(g) {]t_m[\w sNbvX aXw, _nw_mcm[Icm bncp¶ Atd_y³ P\XbpsS a\Êns\ amänsbSp¡pIbpw AhcpsS PohnX hnPb¯nsâ \nZm\ambn¯ocpIbpw sNbvX B {]Xyb imkv-{Xw, AXv- kXyw Xs¶bmWv-. AwKoIcn¡m³ Gähpw AÀ lXs¸«XmWXv-. Cu \nba kwlnX am{XamWv- am\hcmin¡v- kzoIcn¡m³ ]änbXmbn C¶v- temI¯pÅXv-. temI¯v- {]Ncn ¸n¡s¸« kÀÆaX§fpsSbpw kmcmwihpw k¯bpsaÃmw H¶v- Xs¶bmWv-. AhbpsS BßssNX\yw H¶v- Xs¶. apl½Zv-(g) {]t_m[\w sNbvX Cu aX¯nsâ Bß ssNX\yhpw AXp Xs¶bmWv-. Cu aXs¯ Ahew_n¡p Ibpw AXneqsS Bßob ssNX\yw ]pÂIpIbpw sNbvXh³ Cu {]]©amIp¶ [ym\aÞ]¯nse Bß hnip²n t\Snb Bcm[I\mIp¶XmWv-. {kãmhnsâ hn[n hne¡pIÄ am\n¨p sIm­v- Ahsâ lnX¯n\\pkcn¨v- PohnXw Nn«s¸Sp¯nb Bßob t\Xmhmbn Ah³ ]cnhÀ¯n¡s¸SpIbmWv- sN¿s¸Sp¶Xv-. AkXy PUne§fmb aXmNmc§fpw hnizmk §fpw sImSnIp¯n hmWncp¶ Hcp bpK¯nemWv- CÉmw tXtcm«w \S¯nbXv-. CÉmansâ bpàn]qÀ®hpw kXykÔ hpamb hmZapJ§Ä¡v- ap¼n ]nSn¨v- \nev¡m³ km[n¡msX aäpÅ aXkn²m´§Ä IS]pgIn hogp¶ Imgv¨ bmWv- temIw ZÀin¨Xv-. CÉmw iàn {]m]n¡pt´mdpw Atd_y bnse AÔ hnizmknIfpw s{sIkvXh k`IfpsS A_² PUne§fmb hnizmkmNmc§fpw F¶v- th­ AkXy¯n³ ta ]Sp¯pbÀ ¯s¸« kIe Nn´m[mcIfpw XIcpIbpw AhnsS CÉmanI hnizmkmNmc§Ä Øm\w ]nSn¡pIbpamWp­mbXv-.'

'CsXmcp am{´nIsâ thebmbncp¶psh¶v- ]dbm\pÅ ss[cyw AhÀ ImWn¡pIbmtWm? AÃ. AtÃbÃ. ip²{]Ir Xn, sXfnabmÀ¶ a\Êv-, {]Imiabamb Nn´m[mc, kXy¯nte ¡v- hgn \S¯p¶ kmtcm]tZi§Ä, CsXmcp am{´nIsâ the IfmsW¶v- ]dbm³ km[n¡ptam?. B PohnXw [\yambncp¶p. {]]© bmYmÀ°y§sf¶ t]mse B {]hmNIsâ Znhyshfn ]mSpw bmYmÀ°yambn ]peÀ¶XmWv-.'

'apl½Zn(g)sâ PohnX¯nse C¯cw AXyp¯a amXrIIÄ am\hX¡v- amXrIbmbn AwKoIcn¡m³ \s½ \nÀ _Ôn ¡p¶p. am\hcmin¡v- A\pI¼bmÀ¶ Hcp kl bm{XnI \mWt±lw ImcpWy¡Semb ktlmZc³, a\pjy ]p{X³.'

'Rm³ apl½Zn(g)s\ kvt\ln¡p¶p. ImcWw At±lw Ir{Xnaw Xo­m¯ ip² {]IrX¡mc\mWv-. B acp`qanbpsS ]p {X³ kzX{´m`n{]mb¯nsâ DSabmbncp¶p. kz´w a\Êm£n ¡v- tbmPn¨tX At±lw ]dbmdp­mbncp¶pÅp. a\Êm£n¡v- hncp²ambn H¶pw B PohnX¯n ZriyaÃ. At±lw Hcp A lw`mhnbmbncp¶nÃ. ]s£ \nµyt\m A´Êmciq\yt\m AXp ambncp¶nÃ. tdmam -t]Àjy³ N{IhÀ¯namtcmSv- Xsâ kzXkn ²hpw kzX{´hpamb ssienbn Ateiw `oXnIqSmsX At± lw kwkmcn¡pambncp¶p. Cu PohnX¯n\pw ]ctemI PohnX ¯n\pw BhiyambXnte¡v- Ahsc amÀKZÀi\w sNbvXn cp¶p.'

kz`mh alnabn Xsâ hyànXz¯nsâ hyXncnàX A t±lw Im¯p kq£n¨ncp¶p. i{Xp ssk\ys¯ t\cnSp¶Xn ssØcyhpw ss[cyhpw {]ISn¸n¡p¶tXmsSm¸w Zo\Zbmephpw hn\bm\znX\pw hn«phogvNm a\ØnXn¡mc\pambncp¶p At± lw. IgnªXns\¸än tJZnt¡­ HchØ B PohnX¯nep ­mbncp¶nÃ. t\Sp¶Xns\¸än Al¦cn¡pI F¶Xpw At±l ¯n\\yambncp¶p. hyÀ°X apl½Zn(g) Zriyambncp¶nÃ. \ncÀ°Iamb hm¡pItfm {]hÀ¯nItfm, At±l¯n \n¶p ­mbnÃ. hnPb]cmPb§fpsS tlXpsh¸änbpw, \in¨pt]mIp ¶Xpw Hcn¡epw \in¡m¯Xpamb PohnXs¯¸änbpambncp¶p At±lw Acpfnbncp¶Xv-. XnIª BßmÀ°XXbpw IdIf ª \njvIf¦XbpamWv- At±l¯nsâ hm¡nepw {]hÀ¯nbn epw {]ISambncp¶Xv-.'

's]mbv-hm¡pItfm lmky{]IS\§tfm At±l¯n \n ¶p­mbnÃ. A¯cw Imcy§Ä hfsc IpäIcambn Rm³ Im Wp¶p. Ah N©eamb a\Ênsâ Nm]ey§fmWv-. bmYmÀ°y §fn \n¶pw hgpXnamdn `mh\m temI¯v- Pohn¡p¶ a\Ên sâ ZuÀ_ey§fmWv-. ImcyKuchapÅ Hcmfn \n¶pw AXp ­mhm³ ]mSnÃm¯XmWv-.'

'CÉman Gähpw DZm¯amb H¶mbn Rm³ ImWp¶Xv- A XnepÅ am\pjnI kaXzamWv-. Gähpw DÂIrãamsbmcp ho£ WamWnXv-. hnizmknIÄ `qapJ¯v- FhnsS Xmakn¨mepw CÉmanI Zrãym GtImZc ktlmZc§fmWv-.'

'Cu ZnhyHfn temI¯nsâ \m\m`mK¯pw hym]n¨p. N{I hmf§sf AXv- ]pÂIn.Ing¡pw ]Snªmdpw AXv- amsämen sIm ­p. \qäm­p Ignªt¸mtg¡pw C´ybnepw kvs]bn\nepw A Xnsâ hàm¡fp­mbn. \o­ \qäm­pIÄ CÉmanI `cWw temI¯nsâ ]IpXn `mKw hmWcpfn. kXykÔXbpsS, \· bpsS, t£a¯nsâ, \oXnbpsS kÂ`cWw AhnsSsbÃmw Imgv N sh¡s¸«p.'

apl½Zv- (g) AXpey hyànXzw

{^©v- Ncn{XImc\pw, `njKzc\pamb tUm. Pn. set_m³, 'Atd_y³ \mKcnIX' F¶ Xsâ {KÙ¯n ]dbp¶p: 'Gähpw DÂIrãamb {]hÀ¯\§Ä \S¸m¡nb hyànIsf AhcpsS {]hÀ¯\§fpsS ASnØm\¯n \mw Af¡pt¼m Ä, Ncn{Xw I­n«pÅhcn sh¨v- Gähpw alm\mWv- apl½Zv- (g)F¶v- \ap¡v- Is­¯m³ km[n¡pw. At±l¯nsâ alXz s¯ a\Ênem¡nb ]mÝmXyÀ aX]camb ]£]mXnXzw DÅ tXmsSm¸w Xs¶, aät\Iw Ncn{X ]pcpj·msc¡mfpw DÄ¡mgv NbpÅ hyànXzamWv- apl½Zv-(g) F¶ hkvXpX Xpd¶v- k½ Xn¡pIbmWv-.'

]mÝmXy³ Fgp¯pImc\pw _p²nPohnbpamWv- tUm. ssa ¡Â FOv-. lmÀ«v-. 1972 tKmf imkv{X¯nepw, CXc imkv{X imJIfnepw {]n³Ì¬ bq\nthgvknänbn \n¶v- Ct±lw tUm Îtdäv- t\SpIbp­mbn. hnhn[ taLeIfn temI¯v- Gähpw IqSpX Ne\§fp­m¡nb almcY³ amsc¡pdn¨v- Ct±lw ] T\w \S¯pIbpw, A¯cw \qdpt]cpsS HcpenÌv- X¿mdm¡pI bpw sNbvXp. AXn {]Ya Øm\w {]hmNI³ apl½Zv-(g)¡v- \ÂIns¡m­v- Xsâ ]T\ dnt¸mÀ«n At±lw ]dbp¶p: 'temI¯v- hnhn[ taLeIfn Gähpw IqSpX {]XnIcW §fp­m¡nb \qdv- alm·msc¡pdn¨v- Rm³ X¿mdm¡nb Cu enÌn {]YaØm\¯v- apl½Zns\bmWv- XncsªSp¯ncn¡p ¶Xv-. hmb \¡msc CXv- AÂ`pXs¸Sp¯ntb¡mw. F¶m Fsâ hnizmk¯n apl½Zv-(g) am{XamWv- `uXnIhpw Bßo bhpamb Ccp taLeIfnepw Hcpt]mse, ]qÀ®ambpw hyà ambpw hnPbw hcn¨ Htcsbmcp Ncn{X ]pcpj³?'

وَصَلَّى اللهُ وَسَلَّم عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدِِ وَعَلى آلِهِ وَصَحْبِهِ أجْمَعِين .

*****************