മാനവരില്‍ മഹോന്നതന്‍

വിേശഷണം

അന്ത്യ പ്രവാചകന്‍ മുഹമ്മദ്‌ നബി(സ്വ)യുടെ ജീവചരിത്ര സംഗ്രഹമാണ്‌ ഈ കൃതി. നബിതിരുമേനി ലോകജനതക്ക്‌ മാതൃകയായിത്തീരുന്നത്‌ എപ്രകാരമാണെന്ന്‌ ഈ കൃതിയില്‍ സുതരാം വിശദമാക്കുന്നുണ്ട്‌. എല്ലാവരും മനസ്സിരുത്തി വായിക്കേണ്ട കൃതി.

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം