സഹോദരാ, നരകത്തില്‍ ചാടല്ലേ

വിേശഷണം

മുസ്ലിം സമൂഹത്തില്‍ പടര്‍ന്നു പന്തലിച്ചു നില്‍ക്കുന്ന സ്ത്രീധനമെന്ന വിപത്തിനെതിരിലു ള്ള ഒരു ഗുണകാംക്ഷാലേഖനമാണ് ഇത്. അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ പെണ്ണിന്റെ മുതല് പറ്റി വിവാഹിതരായവര്‍ക്കുള്ള സ്നേഹമയമുള്ള ഉപദേശം.

Download
വെബ് മാസ്ററര്ക്ക ഒരു സന്ദേശം അയക്കു