മരണത്തിന്‌ ശേഷം

വിേശഷണം

മരണത്തോടെ നമ്മുടെ ജീവിതം അവസാനിക്കുമോ? അവസാനിക്കുമെങ്കില്‍,പിന്നെ ജീവിതത്തിനെന്തര്ത്ഥം ? നന്മ ക്കും ധര്മ്ത്തിനും നീതിക്കുമെന്ത്‌ വില?ഇല്ല.... മരണാനന്തരമൊരു ജീവിതമുണ്ട്‌.പരലോക ജീവിതത്തെ കുറിച്ച്‌ പറയുന്ന ഖുര്ആതനിലെ ഒരു അധ്യാത്തിന്റെ ആശയ വിവര്ത്ത നമാണു ഈ പുസ്തകം.

Download
വെബ് മാസ്ററര്ക്ക ഒരു സന്ദേശം അയക്കു