നാവിനെ സൂക്ഷിക്കുക

വിേശഷണം

സംസാരശേഷി അല്ലാഹു മനുഷ്യന്‌ നഅകിയ വലിയ ഒരു അനുഗ്രഹമാണ്‌. സംസാരിക്കാന്‍ കഴിയാത്തവരേയും വിക്കോടുകൂസംസാരിക്കുന്നവരേയും കാണുമ്പോള്‍ ഈ അനുഗ്രഹം നമുക്ക്‌ ബോധ്യമാകും. എല്ലില്ലാത്ത ഒരു കഷ്ണം മാംസം കൊണ്ട്‌ ‌ കോടിക്കണക്കിന്ന് മനുഷ്യര്‍ അനേകായിരം ഭാഷകള്‍ സംസാരിക്കുന്നു. നാവിനാലുണ്ടാകുന്ന വിപത്തുകളും ജീവിത വിജയത്തിന്നായി നാവിനെ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയെയും വ്യക്തമാക്കുന്നു

Download
വെബ് മാസ്ററര്ക്ക ഒരു സന്ദേശം അയക്കു
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം