അല്ലാഹു തണൽ നൽകുന്നവർ ; പള്ളികളുമായി ഹൃദയ ബന്ധം സ്ഥാപിച്ചവൻ

അല്ലാഹു തണൽ നൽകുന്നവർ ; പള്ളികളുമായി ഹൃദയ ബന്ധം സ്ഥാപിച്ചവൻ

വിേശഷണം

അല്ലാഹു പരലോകത്ത് തണൽ നൽകുന്ന ഏഴ് വിഭാഗത്തെ കുറിച്ചുള്ള വിശദീകരണം; പള്ളികളുമായി ഹൃദയ ബന്ധം സ്ഥാപിച്ചവൻ

Download
വെബ് മാസ്ററര്ക്ക ഒരു സന്ദേശം അയക്കു