അല്ലാഹു തണൽ നൽകുന്നവർ; നീതിമാനായ ഭരണാധികാരി

വിേശഷണം

അന്ത്യനാളിൽ അല്ലാഹു തണൽ നൽകുന്ന വിഭാഗത്തിൽ എണ്ണിയ നീതിമാനായ ഭരണാധികാരി എന്ന വിഷയത്തിലെ ചെറു ഭാഷണം

Download
വെബ് മാസ്ററര്ക്ക ഒരു സന്ദേശം അയക്കു

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്: