അല്ലാഹു തണൽ നൽകുന്നവർ

വിേശഷണം

അന്ത്യ നാളിൽ അല്ലാഹു തണൽ നൽകുന്ന വിഭാഗത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഹദീസിന്റെ വിശദീകരണം

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം