അല്ലാഹു തണൽ നൽകുന്നവർ; നീതിമാനായ ഭരണാധികാരി

വിേശഷണം

അന്ത്യനാളിൽ അല്ലാഹു തണൽ നൽകുന്ന വിഭാഗത്തിൽ എണ്ണിയ നീതിമാനായ ഭരണാധികാരി എന്ന വിഷയത്തിലെ ചെറു ഭാഷണം

Download

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം