ഇദ്ദ:യും അനുബന്ധ വിഷയങ്ങളും

വിേശഷണം

ഭര്‍ത്താവിന്റെ മരണത്താലോ ഭര്‍ത്താവുമായി വിവാഹബന്ധം വേര്‍പിരിഞ്ഞ കാരണത്താലോ അടുത്ത ഒരു വിവാഹത്തിനായി പ്രസവം വരേയോ നിശ്ചിത മാസങ്ങളോ നിശ്ചിത അശുദ്ധി കാലമോ ചില നിബന്ധനകള്‍ പാലിച്ച്‌ കാത്തിരിക്കുതിനാണ്‌ സാങ്കേതികമായി ’ഇദ്ദഃ’ എന്ന് പറയുന്നത്‌. ഖുര്‍ആന്‍, സുന്നത്ത്‌, ഇജ്മാഅ്‌ എന്നീ പ്രമാണങ്ങളാല്‍ ഇത്‌ വാജിബാണ്‌(നിര്‍ബന്ധം) എന്ന് സ്ഥിരപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു‍. ഇദ്ദ:യുമായി ബന്ധപെട്ട ഇസ്‌ലാമിക വിധികളും അനുബന്ധ വിഷയങ്ങളും വിശദീകരിക്കുന്നു.

Download
വെബ് മാസ്ററര്ക്ക ഒരു സന്ദേശം അയക്കു