ഇദ്ദയും അനുബന്ധ വിഷയങ്ങളും

വിേശഷണം

ഭര്ത്താലവിന്റെ മരണത്താലോ ഭര്ത്താ വുമായി വിവാഹ ബന്ധം വേര്പി രിഞ്ഞ കാരണത്താലോ അടുത്ത ഒരു വിവാഹം വരെയോ പ്രസവം വരേയോ നിശ്ചിത മാസങ്ങളോ നിശ്ചിത അശുദ്ധി കാലമോ ചില നിബന്ധനകള്‍ പാലിച്ച്‌ കാത്തിരിക്കുന്നതിനാണ്‌ സാങ്കേതികമായി ഇദ്ദഃ എന്ന്‌ പറയുന്നത്‌. ഇദ്ദ ആചരിക്കേണ്ടതാരൊക്കെ, ഇദ്ദ ആചരിക്കേണ്ട സ്ഥലമെവിടെ ? മുതലായ ഇദ്ദ ആചരികുന്നവരുടെ വിധി വിലക്കുകള്‍ വിവരിക്കുന്നു..

Download
വെബ് മാസ്ററര്ക്ക ഒരു സന്ദേശം അയക്കു