ഫിർഖത്തുന്നാജിയ )രക്ഷപ്പെട്ട കക്ഷി(യുടെ വിശേഷണങ്ങൾ

വിേശഷണം

മദീന മസ്ജിദുന്നബവിയിൽ നടന്ന ഖുതുബയുടെ പരിഭാഷ
സ്വിറാത്തുൽ മുസ്തഖീം എന്നാൽ എന്ത് ? ഹിദായത്ത് ലഭിക്കേണ്ടതി ന്റെ പ്രാധാന്യം, വിശുദ്ധ ഖുർആനും തിരുസുന്നത്തുമാകുന്ന പ്രമാണങ്ങളനുസരിച്ച് മൻഹജുസ്സലഫിന്റെ പാത പിന്പറ്റി ജീവിച്ചാൽ മാത്രമേ ഹിദായത്ത് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ തുടങ്ങി സ്വർഗ്ഗ പ്രാപ്തിക്ക് അർഹരായ ഫിർഖത്തുന്നാജിയ (രക്ഷപ്പെട്ട കക്ഷി)യുടെ ഗുണ വിശേഷണങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുന്നു.,

Download
വെബ് മാസ്ററര്ക്ക ഒരു സന്ദേശം അയക്കു