ഫിർഖത്തുന്നാജിയ )രക്ഷപ്പെട്ട കക്ഷി(യുടെ വിശേഷണങ്ങൾ

വിേശഷണം

മദീന മസ്ജിദുന്നബവിയിൽ നടന്ന ഖുതുബയുടെ പരിഭാഷ
സ്വിറാത്തുൽ മുസ്തഖീം എന്നാൽ എന്ത് ? ഹിദായത്ത് ലഭിക്കേണ്ടതി ന്റെ പ്രാധാന്യം, വിശുദ്ധ ഖുർആനും തിരുസുന്നത്തുമാകുന്ന പ്രമാണങ്ങളനുസരിച്ച് മൻഹജുസ്സലഫിന്റെ പാത പിന്പറ്റി ജീവിച്ചാൽ മാത്രമേ ഹിദായത്ത് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ തുടങ്ങി സ്വർഗ്ഗ പ്രാപ്തിക്ക് അർഹരായ ഫിർഖത്തുന്നാജിയ (രക്ഷപ്പെട്ട കക്ഷി)യുടെ ഗുണ വിശേഷണങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുന്നു.,

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം