ഇസ്ലാം വിളിക്കുന്നു സ്വര്ഗ്ഗ ത്തിലേക്ക്‌

വിേശഷണം

മനുഷ്യന്റെ വിവിധ ജീവിത ഘട്ടങ്ങള്, സ്രിഷ്ടിപ്പിന്റെ ലക്‌ഷ്യം , പ്രവാചകന്മാരുടെ നിയോഗ ലക്‌ഷ്യം, മരണ ശേഷം സ്വര്ഗവത്തില്‍ പ്രവേശിക്കാനായി അല്ലാഹുവിന്റെ ക്ഷണം തുടങ്ങിയവ വിശുദ്ധ ഖുര്‍ആന്റെ വെളിച്ചത്തില്‍ വിവരിക്കുന്നു.

Download
വെബ് മാസ്ററര്ക്ക ഒരു സന്ദേശം അയക്കു