ഖുർആനിന്ടെ കൂടെയാവട്ടെ വിശ്വാസികളുടെ ജീവിതം

വിേശഷണം

വിശുദ്ധ ഖുർആനിന്റെ സൗകുമാര്യതയും, അത് വിശ്വാസികൾക്ക്‌ നൽകുന്ന നന്മയും, അതിനെ പഠനത്തിനു വിധേയമാക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയും ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്ന ലേഖനം.

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം