സൂറതുല്‍ ബകറയുടെ ശ്രേഷ്ടത

വിേശഷണം

സൂറതുല്‍ ബകറയുടെ ശ്രേഷ്ടതകളൂം സൂറയുദെ പ്രാരം ഭ വചനങളുടെയും ആയതുല്‍ കുര്സിയുടെയും പ്രാധാന്യവും ശ്രേഷ്ടതയും വ്യാഖ്യാനവും വിവരിക്കുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം