’ഏപ്രില്‍ ഫൂള്‍ ‍’ എന്ന ’വിഡ്ഡി ദിനം’

വിേശഷണം

പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളിലും ഭാരതത്തിലും വ്യാപകമായി പ്രതിവര്‍ഷവും ഏപ്രില്‍ ഒന്നിന്‌ ആചരിച്ചു വരുന്ന വിഡ്ഡി ദിനത്തിന്റെ ഇസ്ലാമിക മാനം ചര്‍ച്ച ചെയ്യുന്നു.

Download
വെബ് മാസ്ററര്ക്ക ഒരു സന്ദേശം അയക്കു
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം