വാലന്‍റെയ്‌ന്‍ ദിനം

വിേശഷണം

ഈ അടുത്ത കാലത്ത്‌ നമ്മുടെ ആണ്‍ കുട്ടികള്‍ക്കിടയിലും, പെണ്‍കുട്ടികള്‍ക്കിടയിലും ’സ്നേഹത്തിന്റെ ഉത്സവം’ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ’വാലെന്റൈന്‍സ്‌ ഡേ’

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം