പ്രാര്‍ത്ഥനകള്‍ പ്രകീര്‍ത്തനങ്ങള്‍ (പരമ്പര - 40 ക്ലാസ്സുകള്‍)

വിേശഷണം

ജീവിതത്തിന്റെ വിവിധ സന്ദര്‍ഭങ്ങളിലും സാഹചര്യങ്ങളിലും ഒരു മുസ്‌ലിം ത’െ‍ന്‍റ സ്രഷ്ടാവിനോട്‌ പ്രാര്‍ത്ഥിക്കാനും അവനെ പ്രകീര്‍ത്തിക്കാനും ഇസ്‌ലാം നിര്‍ദ്ദേശിച്ചവ. അര്‍ത്ഥവും ആശയവും സഹിതം.

Download
വെബ് മാസ്ററര്ക്ക ഒരു സന്ദേശം അയക്കു

വിവരണം

ورد اليوم والليل

നിത്യജീവിതത്തിലെ പ്രാര്ത്ഥനകള്

1

سيد الاستغفار

സയ്യിദുല് ഇസ്തിഗ്ഫാര്

2

الأذكار في اليوم والليل

നിത്യജീവിതത്തിലെ പ്രാര്ത്ഥനകള്

3

أذكار الصباح والمساء

രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും ഉള്ള പ്രാര്ത്ഥനകള്

4

الدعاء في الليل

രാത്രിയിലെ പ്രാര്ത്ഥനകള്

5

الأذكار عند النوم

ഉറങ്ങാന് കിടക്കുമ്പോഴുള്ള പ്രാര്ത്ഥനകള്

6

الأذكار وقت النوم وحينما يستيقظ من النوم

ഉറങ്ങാന് കിടക്കുമ്പോഴും ഞെട്ടി ഉണരുമ്പോഴും ഉള്ള പ്രാര്ത്ഥന

7

الدعاء عند الخروج من البيت وعند الدخول إلى البيت

വീട്ടില് നിന്ന് പുറപ്പെടുമ്പോഴും മടങ്ങുമ്പോഴും ഉള്ള പ്രാര്ത്ഥന

8

الدعاء بعد الوضوء الدعاء حينما يدخل في الخلاء وعند الخروج منه

വുദുവിന്റെ പ്രാര്ത്ഥനകള്: വിസര്ജ്ജനത്തോടനുബന്ധിച്ചുള്ളവയും

9

الدعاء عندما يلبس الثياب

വസ്ത്രം ധരിക്കുമ്പോഴുള്ള പ്രാര്ത്ഥന

10

الدعاء عند زيارة المريض

രോഗിയെ സന്ദര്ശിക്കുമ്പോഴുള്ള പ്രാര്ത്ഥന

11

الدعاء عند الجنازة وفي صلاة الجنازة

പ്രാര്ത്ഥന ജനാസക്കരികിലും; ജനാസ നമസ്കാരത്തിലും

12

صلاة الجنائز وآدابها

ജനാസ നമസ്കാരവും മര്യാദകളും

13

الدعاء لمن يتبع الجنازة-وعند القبر

ജനാസയുടെ കൂടെ, ഖബറിന്നരികില്

14

التعزية وزيارة القبور

തഅ്സിയത്ത്, ഖബര് സിയാറത്ത്

15

الدعاء للاستسقاء

മഴക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പ്രാര്ത്ഥന

16

الدعاء عندما يهب الريح

പ്രാര്ത്ഥന കാറ്റ് വീശുമ്പോഴും, ഇടി വെട്ടുമ്പോഴും

17

الدعاء عند السفر

പ്രാര്ത്ഥന യാത്രാ വേളയിലും, വാഹനത്തിലും

18

الدعاء في السفر

പ്രാര്ത്ഥന യാത്രയയപ്പ് വേളയിലും, യാത്രക്കിടയിലും

19

الدعاء عند الأكل

പ്രാര്ത്ഥന ഭക്ഷണ സമയത്തും അതിഥിയാകുമ്പോഴും

20

كفارة المجلس

സദസ്സ് പിരിയുമ്പോഴുള്ള പ്രാര്ത്ഥന

21

دعاء الاستفتاح في الصلاة -1

നമസ്കാരത്തിലെ പ്രാരംഭ പ്രാര്ത്ഥന - 1

22

دعاء الاستفتاح في الصلاة -2

നമസ്കാരത്തിലെ പ്രാരംഭ പ്രാര്ത്ഥന - 2

23

الدعاء في سورة الفاتحة

ഫാത്തിഹയിലെ പ്രാര്ത്ഥന

24

الدعاء في الركوع والسجود

റുകൂ ഇലും സുജൂദിലും ഉള്ള പ്രാര്ത്ഥന

25

الدعاء في السجود

സുജൂദിലെ പ്രാര്ത്ഥന

26

الدعاء في التشهد

അത്തഹിയ്യാത്തിലെ പ്രാര്ത്ഥന

27

الصلاة على النبي في التشهد-1

അത്തഹിയ്യാത്തിലെ സ്വലാത്ത് - 1

28

الصلاة على النبي في التشهد-2

അത്തഹിയ്യാത്തിലെ സ്വലാത്ത് - 2

29

الاستعاذة من عذاب القبر

ഖബറിലെ ശിക്ഷയെത്തൊട്ടുള്ള പ്രാര്ത്ഥന

30

عذاب القبر- الموت

ഖബര് ശിക്ഷ - മരണം

31

فتنة المسيح الدجال-1

ദജ്ജാലിന്റെ ഫിത്ന - 1

32

فتنة المسيح الدجال-2

ദജ്ജാലിന്റെ ഫിത്ന - 2

33

الأدعية في التشهد

തശഹ്ഹുദിലെ മറ്റു പ്രാര്ത്ഥനകള്

34

الأذكار بعد الصلاة -1

നമസ്കാരത്തിന്ന് ശേഷമുള്ളവ - 1

35

الأذكار بعد الصلاة – 2