ഹജ്ജ് (പരമ്പര – 7 ക്ലാസ്സുകള്‍)

വിേശഷണം

ഹജ്ജിനോ ടനുബന്ധിച്ചുള്ള കര്‍മ്മങ്ങള്‍ , ഹജ്ജ് നിര്‍വഹിക്കേണ്ട രീതി, ഹജ്ജ് കര്‍ മ്മങ്ങള്‍ക്കിടയില്‍ പാടില്ലാത്തത്, മദീന സന്ദര്‍ശനം

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം