പ്രബോധകന്‍ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങള്‍

വിേശഷണം

മുസ്ലിംകക്കിടയിലും അല്ലാത്തവര്ക്കിടയിലുമുള്ള പ്രബോധക പ്രവര്ത്തനങ്ങളില് വിശ്വാസി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങള് വിശധീകരിക്കുന്നു. .

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം