രോഗം ശിക്ഷയും പരീക്ഷണവും

വിേശഷണം

രോഗം വന്നാല് വിശ്വാസിക്കുണ്ടാകേണ്ട നിലപാട് എന്തായിരിക്കണം , രോഗം ഭേദമാവാന് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങള് ചെയ്യണം , ചെയ്യാന് പാടില്ല ? എന്നിവ വിവരിക്കുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം